A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

KÉ HOẠCH TUYỂN SINH LỚP 1. NĂM HỌC 2017-2018

1. Thời gian và địa điểm tuyển sinh: 
Bắt đầu từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/06/2017.
- Thôn Trung Nghĩa Đông và thôn Trung Nghĩa Tây:
8 giờ, ngày 01/6/2017 → 03/6/2017, tại hội trường Ban nhân dân thôn Trung Nghĩa Đông.

    PHÒNG GD&ĐT TP KON TUM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC
NGUYỄN TRI PHƯƠNG
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /KH-THNTP    Kroong, ngày 26 tháng 5 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2017 – 2018


Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 và được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-PGD&ĐT ngày 25/5/2017 của Phòng GD&ĐT về  tuyển sinh các cấp học  mầm non, phổ thông năm học 2017-2018;
Căn cứ tình hình thực tế về cơ sở vật chất và vị trí của trường;
Căn cứ kết quả điều tra số học sinh và dự kiến xây dựng kế hoạch năm học của trường;
Được sự phê duyệt của Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Kon Tum, trường tiểu học Nguyễn Tri Phương xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017-2018 như sau:
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh năm học 2017–2018 nhằm huy động số học sinh trong độ tuổi ra lớp với tỷ lệ cao nhất, thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục của thành phố;
- Việc tuyển sinh phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường và phục vụ học sinh tốt nhất khi đến trường;
- Ổn định số lượng học sinh/lớp trong trường học, ổn định số học sinh giữa các điểm trường trên địa bàn xã.
- Tạo sự bình đẳng trong giáo dục, ổn định trong xã hội, ổn định đội ngũ giáo viên trong nhà trường, phụ huynh học sinh an tâm khi con em đến trường.
- Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trong một lớp.
- Đảm bảo công khai công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh.
II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH
1. Thời gian và địa điểm tuyển sinh: 
Bắt đầu từ ngày 01/06/2017 đến ngày 15/06/2017.
- Thôn Trung Nghĩa Đông và thôn Trung Nghĩa Tây:
8 giờ, ngày 01/6/2017 → 03/6/2017, tại hội trường Ban nhân dân thôn Trung Nghĩa Đông.
- Thôn 2:
8 giờ, ngày 06/6/2017 → 08/6/2017, tại hội trường Ban nhân dân Thôn 2.
- Thôn KroongKtu:
8 giờ, ngày 09/6/2017 → 10/6/2017, tại điểm trường thôn KroongKtu. 
- Thôn KroongKlăh:
8 giờ, ngày 13/6/2017 → 15/6/2017, tại điểm trường thôn KroongKlăh. 
2. Chỉ tiêu tuyển sinh 
- Trẻ sinh năm 2011. 
- Số lớp tuyển: 05 lớp.                          
- Số học sinh: 103 em. Nữ : 42
- HSDT : 45 em. Nữ DT : 21
3. Quy định về hồ sơ của học sinh lớp 1
- Khi đi phụ huynh đem theo bản giấy khai sinh chính để nhà trường đối chiếu, kiểm tra và sau đó sẽ trả lại.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.
- Hiệu trưởng căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh của Phòng GD&ĐT thành phố Kon Tum thực hiện nghiêm túc công tác tuyển sinh đúng theo các văn bản hướng dẫn và quy chế tuyển sinh.
- Ban Giám hiệu công bố công khai các văn bản tuyển sinh tại trường. Thông báo thời gian và địa điểm tuyển sinh, phụ huynh có con em trong độ tuổi vào lớp 1 năm học 2017-2018 phối hợp cùng nhà trường làm tốt công tác tuyển sinh cho năm học mới.
- Báo cáo kịp thời công tác tuyển sinh cho UBND xã và thông báo công khai tại trường. Phối hợp cùng Ban nhân dân các thôn, phụ huynh để huy động hết số học sinh trong độ tuổi ra lớp, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh nhập học.
Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 1 của trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương./
 Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT TP Kon Tum (b/c);
- UBND xã Kroong (b/c);
- BGH, CM (t/h);
- Lưu VT.               HIỆU TRƯỞNG
                  

                  
           


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết