A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CÔNG KHAI TÀI CHÍNH

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính    

Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính                    
                    
  Đơn vị: Trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương                     
Chương: 622                    
ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2017                    
(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)                    
                ĐV tính: đồng    
Số TT    Nội dung    Dự toán năm    Ước thực hiện  năm 2017    So sánh (%)    
                Dự toán    Cùng kỳ năm trước
I    Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí                
1    Số thu phí, lệ phí                
1.1    Lệ phí                
    …………..                
1.2    Phí                
    …………..                
2    Chi từ nguồn thu phí được để lại                    
2.1    Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề                
a    Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên                
b    Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên                
2.2    Chi quản lý hành chính                
a    Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                
b    Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                
3    Số phí, lệ phí nộp NSNN                
3.1    Lệ phí                
3.2    Phí                
II    Dự toán chi ngân sách nhà nước     4,868,771,000      4,868,771,000         
1    Chi quản lý hành chính                
1.1    Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ                
1.2    Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ                
2    Nghiên cứu khoa học                
3    Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề     4,868,771,000      4,868,771,000         
3.1    Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên     4,672,627,000      4,672,627,000     100%    
3.2    Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     196,144,000      196,144,000     100%    
4    Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình                
11    Chi Chương trình mục tiêu                
1    Chi Chương trình mục tiêu quốc gia                
    (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)                
2    Chi Chương trình mục tiêu                
    (Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)                
                    
            Kon Tum, ngày 05 tháng 01 năm 2018        
            Thủ trưởng đơn vị        
                    
                    
                    
                    
            Nguyễn Văn Long        
 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết